Projekt RPO WP

/Projekt RPO WP
Projekt RPO WP2017-06-01T06:52:09+00:00

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10: Energia, Działanie 10.4: Redukcja emisji.

Celem ogólnym (nadrzędnym, na poziomie oddziaływania) projektu jest: Zrównoważony rozwój miasta Kwidzyn i województwa pomorskiego poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora energetyki cieplnej na środowisko.

Celem głównym (bezpośrednim) projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej w procesie przesyłu ciepła na obszarze miasta Kwidzyn poprzez modernizację systemu ciepłowniczego.

Celami szczegółowymi są: zwiększenie sprawności funkcjonowania sieci dystrybucji i przesyłu ciepła, zapewnienie bezawaryjnego i ciągłego przesyłu ciepła.

Wartość ogółem projektu to 18 275 810,49 zł, a Spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 84,26% kosztów kwalifikowanych tj. maksymalne dofinansowanie w kwocie 12 073 017,01 złotych.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana przez prezesa PEC Kwidzyn Grzegorza Hejnę, Marszałka Województwa       Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego

Projekt pt. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” obejmuje wymianę sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej (czteroprzewodowej) na sieć preizolowaną o długości 6,89km oraz likwidację węzłów grupowych zlokalizowanych przy ul. Korczaka, ul. Reymonta, ul. Krańcowej, ul. Wschodniej i oś. Zacisze (budynki wielorodzinne) i budowę węzłów indywidualnych w 108 budynkach.

Obecnie Odbiorcy korzystający z ciepła na osiedlu Zatorze II oraz osiedlu Zacisze (budynki wielorodzinne) zasilani są w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz dostawy ciepłej wody z węzłów grupowych. W węźle grupowym podgrzewana jest woda wodociągowa, która następnie ciepłociągami doprowadzana jest do poszczególnych budynków. Również ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowywane jest w węźle grupowym – wysokoparametrowa woda przepływając przez szereg wymienników ciepła zlokalizowanych w węźle grupowym podgrzewa wodę, która dociera później do grzejników w poszczególnych budynkach. Aktualnie eksploatowane odcinki sieci doprowadzające ciepło zarówno na potrzeby ogrzewania jak i dostawy ciepłej wody wykonane są w technologii tradycyjnej – kanałowej tj. ciepło dostarczają 4 stalowe rury zaizolowane wełną mineralną oraz papą, które są umieszczone w betonowych kanałach stanowiących zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Ciepłociągi, wykonywane były w latach 1980-1992, duża ich część jest więc już eksploatowana od ponad 35 lat. Długi czas eksploatacji przyczynia się do degradacji izolacji termicznej oraz znaczącego wyeksploatowania. Różnica w zużyciu ciepła do przygotowania ciepłej wody przygotowywanej w węźle indywidualnym oraz w węźle grupowym przyczynia się do znacznych różnic w opłatach za ciepłą wodę, ponoszonych przez mieszkańców w mieście, co jest zjawiskiem społecznie niepożądanym. Projekt przewiduje likwidację dotychczas eksploatowanych ciepłociągów wykonanych w technologii tradycyjnej – kanałowej poprzez zastąpienie ich poprzez ciepłociągi preizolowane z pogrubioną izolacją, a także likwidację węzłów grupowych, poprzez zastąpienie ich indywidualnymi dla każdego budynku węzłami cieplnymi. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń przesyłowych przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw. Umieszczony w elementach preizolowanych impulsowy system alarmowy pozwoli na zidentyfikowanie uszkodzeń w ciepłociągach a tym samym na szybką reakcję na stany awaryjne.

Preizolowane ciepłociągi zapewniają zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłu, a zatem zwiększają efektywność energetyczną w procesie przesyłu ciepła, co przyniesie korzyści środowiskowe tj. redukcję emisji (planowany efekt – szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1013 ton równoważnika CO2), a także przyczyni się do redukcji ilości ciepła zużywanego na podgrzanie wody, co wpłynie na zmniejszenie kosztów podgrzania ciepłej wody.