O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY PRZEPOMPOWNI W KOMORZE CIEPŁOWNICZEJ K4 W KWIDZYNIE.

Termin wykonania zamówienia: do 28 luty 2019 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Formularz SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak                 tel. 694 969 241,

Anna Napiórkowska           tel. 694 969 582,

Jan Gargula                         tel. 728436130,

e-mail l.dondziak@peckwidzyn.pl, a.napiorkowska@peckwidzyn.pl, j.gargula@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 18 maja 2018 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 18 maja 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kwidzyn 25 kwiecień 2018 r.

Zarząd Spółki

Załączniki

SIWZ

Załącznik nr 5- przekrój AA

Załącznik nr 5- przekroj BB

Załącznik nr 5- rzut poziomy

Załącznik nr 6- „Analiza wpływu rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej w mieście Kwidzyn w zakresie likwidacji węzłów grupowych na warunki dostawy ciepła do Odbiorców”

Załącznik nr 4 – Schemat sieci ciepłowniczej na terenie Kwidzyna