ZAPYTANIE OFERTOWE

RADA NADZORCZA

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)

zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 r.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem wskazującym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowo sporządzone, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.

2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
a) przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;
b) udziału na posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Zamawiającego oraz w razie potrzeb na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe;
c) gotowość do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
d) przekazywania do wiadomości uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego sporządzonych (w formie tzw. listu intencyjnego informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Zamawiającego.

3. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
c) cenę za badanie sprawozdania finansowego, udzielonych przed badaniem konsultacji oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania;
d) określenie składu zespołu prowadzącego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
e) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania 15.02.2022 r.; przekazanie opinii i raportu do dnia 15.03.2022 r.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

6. Oferty należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.; ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn, lub drogą elektroniczną na adres: pec@peckwidzyn.pl

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Wiernicka – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 728-436-141.

8. Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2021 r.