ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2023 r.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak tez wynik finansowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.
 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
  a) przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;
  b) gotowość do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
  c) przekazywania do wiadomości uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego sporządzonych (w formie tzw. Listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Zamawiającego.
 3. Oferta powinna zawierać:
  a) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
  b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  c) cenę za badanie sprawozdania finansowego, udzielonych przed badaniem konsultacji oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania;
  d) określenie składu zespołu prowadzącego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
  e) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.
 4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania 01.03.2024 r.; przekazanie opinii i raportu do dnia 23.03.2024 r.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. Ofert należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz kierować na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.; ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn, lub drogą elektroniczną na adres: pec@peckwidzyn.pl
 7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Wiernicka – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 728-436-141.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2023 r.