ZAPYTANIE OFERTOWE

RADA NADZORCZA

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn (zwana dalej „Zamawiającym”)

zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki
za 2020 r.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.

2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
a) udzielenia przed przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego konsultacji (np. w formie listu intencyjnego) z zakresu tematyki finansowo-księgowej dotyczącej badanej jednostki, mające na celu usprawnienie rzetelnego przygotowania się do badania i identyfikacji problemów w systemie rachunkowości Zamawiającego.
b) przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;
c) udziału na posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień
i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy finansowe Zamawiającego;
d) gotowości do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Spółki przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego;
e) objęcia badaniem metodą pełnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
c) cenę za badanie sprawozdania finansowego, udzielonych przed badaniem konsultacji oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz
z raportem z badania sprawozdania (cena nie powinna być uzależniona od żadnych warunków oraz powinna uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta);
d) określenie składu zespołu prowadzącego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
e) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania: do 01.04.2021 r.; przekazanie opinii i raportu do dnia 30.04.2021 r.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych.

6. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz kierować na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.;
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn, lub drogą elektroniczną na adres: pec@peckwidzyn.pl

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Pani Agnieszka Wiernicka (e-mail: a.wiernicka@peckwidzyn.pl)

8. Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2020 r. godz. 12.00.