O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

„ Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków przy ul. Kościuszki 30A i 31 w Kwidzynie”

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Pan Leszek Dondziak    – tel. 694 969 241 w godz. 07.00 – 15.00,

Pani Aleksandra Skierkowska   – tel. 694 978 889 w godz. 07.00 – 15.00,

e- mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl; a.skierkowska@peckwidzyn.pl;

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro).

Termin składania ofert:  11 sierpnia 2023 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia : 11 sierpnia 2023 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 29 września 2023 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn, 03 sierpień 2023 r

Zarząd Spółki