„BUDOWA sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlu Hallera w Kwidzynie”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 10: Energia, Działanie 10.4: Redukcja emisji.

Celem ogólnym (nadrzędnym, na poziomie oddziaływania) projektu jest: Zrównoważony rozwój miasta Kwidzyn i województwa pomorskiego poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora energetyki cieplnej na środowisko.

Celem głównym (bezpośrednim) projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej w procesie przesyłu ciepła na obszarze miasta Kwidzyn poprzez modernizację systemu ciepłowniczego.

Celami szczegółowymi są: zwiększenie sprawności funkcjonowania sieci dystrybucji i przesyłu ciepła, zapewnienie bezawaryjnego i ciągłego przesyłu ciepła.

Wartość ogółem projektu to 6 897 734,34 zł, a Spółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. maksymalne dofinansowanie w kwocie 4 615 765,59 złotych.

Dnia 9 września 2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie Józef Sarnowski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Grzegorz Hejna, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Kwidzyn podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie osiedla Hallera”.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana przez prezesa PEC Kwidzyn Grzegorza Hejnę, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego

Realizacja projektu obejmuje likwidację wykonanej w latach 1975-1982 sieci ciepłowniczej i budowę nowej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej. Obecnie sieci dostarczające ciepło na potrzeby ogrzewania i dostawy ciepłej wody na osiedlu Hallera są w większości wykonane
w technologii kanałowej tj. ciepło dostarczają dwie stalowe rury zaizolowane wełną mineralną oraz papą, które są umieszczone w betonowych kanałach stanowiących zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Technologia wykonania najstarszych odcinków sieci ciepłowniczej, czas jej eksploatacji
i degradacja izolacji termicznej, są przyczyną ponadnormatywnych strat ciepła oraz wzrostu jej awaryjności. Z tego względu niezbędna jest realizacja inwestycji, pozwalająca na poprawę stanu systemu ciepłowniczego na tym obszarze.

Do sieci ciepłowniczej objętej projektem przyłączonych jest 29 budynków, w których eksploatowanych jest 36 węzłów o łącznej mocy cieplnej w wysokości ok. 5MW. Projekt obejmuje wymianę sieci i przyłączy do budynków wielorodzinnych przy ul. Odrowskiego, Połomskiego, Hallera, Kołłątaja, Miedzianej, Kamiennej, Willowej oraz Toruńskiej, zakres realizacji planowanej inwestycji przedstawia załącznik 1. Całkowita długość istniejącej sieci i przyłączy ciepłowniczych objętych inwestycją wynosi ok 2,8 km.

W miejsce zlikwidowanych ciepłociągów, wybudowane zostaną nowe odcinki sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej łączącej nową sieć z istniejącymi już na tym osiedlu odcinkami sieci preizolowanej, której stan jest dobry i nie wymaga wymiany. Nowe odcinki sieci o łącznej, przewidywanej długości 2791 m wykonane zostaną z pogrubioną izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

Zaplanowana w projekcie technologia wykonania rurociągów preizolowanych zapewni zwiększenie trwałości eksploatacyjnej sieci ciepłowniczej, dzięki eliminacji korozji zewnętrznej rur przewodowych, zmniejszenie liczby awarii, obniżenie kosztów eksploatacyjnych sieci oraz, co jest najważniejsze, zmniejszenie strat ciepła na przesyle o 5216,6 GJ/rok. W wyniku zmiany technologii kanałowej na preizolowaną nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w źródle ciepła, a co za tym idzie ograniczenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, co pozytywnie wpłynie na środowisko (redukcja emisji CO2 o 385,7 t/rok. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń przesyłowych przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa i niezawodność dostaw. Umieszczony w elementach preizolowanych impulsowy system alarmowy pozwoli na zidentyfikowanie uszkodzeń w ciepłociągach, a tym samym na szybką reakcję na stany awaryjne.