O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do istniejących budynków:

 -wielorodzinnych przy ul. Kopernika 23 i ul. Kopernika 30-32 w Kwidzynie;

 – usługowego przy ul. Piłsudskiego 29 w Kwidzynie;  

– jednorodzinnego przy ul. Żeromskiego 69 w Kwidzynie”  

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Pan Leszek Dondziak    – tel. 694 969 241 w godz. 07.00 – 15.00,

Pani Aleksandra Skierkowska   – tel. 694 978 889 w godz. 07.00 – 15.00,

e- mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl; a.skierkowska@peckwidzyn.pl;

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro).

Termin składania ofert: 06 kwiecień 2022 r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 kwietnia 2022 r. o godz. 1110 w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2022 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 24 marca 2022

Zarząd Spółki