O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę kompletów montażowych systemu rur preizolowanych do montażu odcinków sieci ciepłowniczej.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Pan Leszek Dondziak    – tel. 694 969 241 w godz. 07.00 – 15.00,

e- mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro).

Termin składania ofert: 15.03. 2024 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03. 2024 r. o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 06.05.2024 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 8 marzec 2024

Zarząd Spółki