ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU GAŚNIC I SPRZĘTU POŻ.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie okresowego przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji sprzętu przeciw pożarowego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
 2. Warunki, które musza spełnić wykonawcy składający ofertę:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Zamówienie obejmuję wykonanie przeglądu w pomieszczeniach spółki „PEC” w lokalizacjach:
 • Baza PEC: Słoneczna 1  – gaśnice: 3 szt. GP2x, 3 szt. GP4x, 5szt. GP6x, 1 szt 2kg CO2, hydranty: 3szt
 • Krańcowa 18   – gaśnice: 1 szt. GP6x, 1 szt. GP4x
 • Korczaka 1  – gaśnice: 2 szt.  GP6x                                                                                            –
 • Kotłownia Grudziądzka 7-9   – gaśnice:  1 szt. GP6x
 • Plac Plebiscytowy 4   -gaśnice: 1 szt. GP4x
 • Gimnazjum nr 2 Mickiewicza 56 B   -gaśnice: 1 szt. GP4x
 • Kotłownia Młynarska 21   – gaśnice: 1 szt. GP6x, 1 szt. GP4x
 • Ogrodowa 2 (dawna Wiklina)  – gaśnice: 1 szt. GP4x
 • Warszawska 13 (SP 4)   – gaśnice: 1 szt. GP4x, 1 szt. GP2x
 • Reymonta 2   – gaśnice: 2 szt. GP6x, 1 szt. GP2x,
 • Staszica 24   – 1 szt. GP4x
 • Pojazdy  – 6szt GP1x
 1. Oferta powinna zawierać cenę przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej:
 • przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)
 • konserwacja/naprawa gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)
 • przegląd i legalizacja hydrantów
 1. Wykonywanie usług stanowiących przedmiot umowy potwierdzone będzie sporządzeniem protokołu przez Wykonawcę z okresowego przeglądu i konserwacji lub remontu sprzętu przeciwpożarowego, oraz uzupełnienie zakładowej dokumentacji poż.
 2. Miejsce i czas składania ofert:

Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać  na adres e-mail: t.menc@peckwidzyn.pl

 • Termin składania ofert upływa dnia 8 marca 2023 r. godz.10.00  
 • Termin realizacji zamówienia: do 16 marca 2023 r.