INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie

Informujemy, iż na Wykonawcę w ww. postępowaniu wybrana została oferta firmy:

Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie „PROJBUD” Zbigniew Dolewski Sp. Jawna

  1. Wąbrzeska 46, 82-500 Kwidzyn

z ceną oferty brutto: 83.610,73 PLN (1,70% wartości wynagrodzenia Wykonawcy projektu budowlanego i robót budowlanych)

Oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w SWZ. Przyznane punkty w kryterium: cena: 100,00. Łączna punktacja wynosi 100 pkt.

Na ww. postępowanie nie wpłynęły inne oferty

Z wybranym Wykonawcą umowa zostanie zawarta po 24.12.2019 r.