Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostawą ciepła na terenie miasta Kwidzyn w sposób niezawodny i bezpieczny, a przy tym po konkurencyjnych cenach  PEC Kwidzyn może ją zapewnić. PEC Kwidzyn zapewnia komfortowe użytkowanie ciepła i indywidualne decydowanie jak  długo trwa sezon grzewczy (jeżeli tylko istnieją odpowiednie uwarunkowania techniczne). Okres dostawy ciepła może być dowolnie skracany bądź wydłużany.

Sprawdź czy ciepło systemowe jest  dostępne w Twojej okolicy –  złóż zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do m.s.c  na adres bok@peckwidzyn.pl lub listownie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn

Do miejskiej sieci ciepłowniczej może zostać przyłączony każdy obiekt (cały obiekt, nie pojedyncze lokale), który posiada wybudowaną wewnętrzną instalację odbiorczą oraz znajduje się na terenie na którym istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia.
Jak zostać naszym klientem – krok po kroku:
  • Krok 1aby zostać klientem PEC Kwidzyn i przyłączyć obiekt do m.s.c. trzeba posiadać tytuł prawny do nieruchomości. Pragniemy Państwa przy tej okazji poinformować, iż tytuł prawny, o którym mowa powyżej, stanowią prawa rzeczowe, takie jak np. własność,  użytkowanie wieczyste, a ponadto prawa wynikające z umów cywilnoprawnych np.: zarządu wspólnoty bądź spółdzielni.

  • Krok 2 – złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wraz z wymaganymi załącznikami. Druk wniosku dostępny jest również w siedzibie PEC Kwidzyn przy ulicy Słonecznej 1.

  • Krok 3 – po sprawdzeniu przez PEC Kwidzyn kompletności wniosku, określana jest możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Służby techniczne określają czy istnieją techniczne warunki przyłączenia. W przypadku gdy warunki istnieją, sporządzana jest analiza ekonomiczna dla planowanego przyłączenia. Jeżeli istnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, to opracowywane są warunki przyłączenia i przekazuje się je Klientowi wraz z projektem Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji związanych z budową przyłącza, należy pamiętać, by procedurę przyłączeniową rozpocząć ze znacznym wyprzedzeniem. Umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej podpisać min. 9 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia.

  • Krok 4 – po podpisaniu umowy przez dwie Strony i wystawieniu przez PEC Kwidzyn faktury Klient wpłaca opłatę za przyłączenie określoną w Umowie o przyłączenie. Opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej naliczona jest zgodnie ze stawkami opłat zawartymi w Taryfie dla ciepła „PEC” Sp. z o.o.

  • Krok 5 – zgodnie z umową o przyłączenie do obowiązków PEC Kwidzyn należy budowa przyłącza cieplnego oraz montaż układu pomiarowego, natomiast do obowiązków przyszłego odbiorcy ciepła – zakup i montaż węzła cieplnego.
    Przyszły odbiorca ciepła zakupuje węzeł cieplny zgodny z wydanymi przez PEC Kwidzyn warunkami przyłączenia oraz Wymaganiami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa węzłów cieplnych.

Informacja dodatkowa

Zgodnie z Art. 7b. Ustawy Prawo Energetyczne podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.

Obowiązku, o którym mowa powyżej, nie stosuje się, jeżeli:
1) ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do sieci ciepłowniczej są równe lub wyższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo albo
2) planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Kwidzyn niniejszym informuje, że MM Kwidzyn Sp. z o.o. wydało w dniu 20.02.2023r. oświadczenie potwierdzające spełnienie przez ciepło dostarczane do sieci ciepłowniczej PEC Kwidzyn warunku określonego w Art. 7b pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne tj. system ciepłowniczy eksploatowany przez PEC Kwidzyn jest efektywny energetycznie.

Oświadczenie

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień – chętnie pomożemy!

prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Z NAMI CIEPLEJ!

Pragniemy poinformować, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Kwidzynie właściciel lokalu lub obiektu może ubiegać się o dotację celową na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacja wynosi 3000 zł.