Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, tzw. RODO, informujemy Państwa co to jest RODO i jaki jest jego cel ?

RODO to nowa regulacja w zakresie ochrony danych osobowych w UE i powszechnie stosowany skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Podstawowym celem RODO jest ujednolicenie i zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych w UE.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kwidzynie pod adresem ul. Słoneczna 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150801, NIP: 5810007628, REGON: 170161027,.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach i będą ograniczone do tego co niezbędne na podstawie prawa:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz regulaminu eBOK, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z zm.)

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w okresie wykonywania umowy, która z Państwem została zawarta oraz przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania zobowiązania, np. czas, w którym skutecznie możemy podnieść roszczenia lub takowe mogą być podniesione wobec nas.
  b) w dokumentacji podatkowej lub księgowej, będziemy przechowywać te dane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
  c) na podstawie zgody, przetwarzać będziemy do czasu jej odwołania.
  d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na nieruchomości Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, dane te będziemy przechowywać przez 5 dni.
  e) w celu wykonania zadań statutowych, dane będą przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu gdy są pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  a) upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w Kwidzynie zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem;
  b) podmioty przetwarzające, którym PEC Sp. z o.o. w Kwidzynie zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych;
  c) podmioty związane z dochodzeniem roszczeń oraz obsługą szkód majątkowych, banki, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz kancelarie notarialne.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza prawo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86

 

W imieniu Administratora

Anna Maciejewska-Szarafin

adres e-mail a.szarafin@peckwidzyn.pl