KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie Studium Wykonalności dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji

PEC Kwidzyn informuje, ze od dnia 06 VIII 2018 r. wszelkie pytania i informacje dotyczące opracowania Studium wykonalności należy kierować do:

Pana Bogusława Franckowskiego tel. 728 436 129, e- mail b.franckowski@peckwidzyn.pl