KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.  „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”:

W  odpowiedzi na zadane pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia informujemy:

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji zapytania ofertowego stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.