KOMUNIKAT NR 2

Nr sprawy 16/TT/IX/2019

Strona internetowa Zamawiającego

www.peckwidzyn.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie”

W odpowiedzi na zadane pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia informujemy:

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego, zmieniające lub uzupełniające zapisy dokumentacji zapytania ofertowego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące i nadrzędne w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 23:

Czy po rozstrzygnięciu przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w dokumentacji technicznej mogą być wskazane nazwy własne materiałów? (pytanie zadane w trakcie wizji lokalnej)

Odpowiedź:

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu Wykonawcy zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie” dopuszcza się wskazanie w dokumentacji technicznej nazw własnych materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Pytanie nr 24:

Czy na etapie przygotowania oferty Wykonawca może zmniejszyć średnice rurociągów określone w PFU? (pytanie zadane w trakcie wizji lokalnej)

Odpowiedź:

Średnice rurociągów określone w PFU należy potraktować jako minimalne, Zamawiający nie dopuszcza możliwości ich zmniejszenia. Wykonawca w toku opracowywania projektu budowlanego winien zweryfikować na podstawie obliczeń średnice rurociągów i w razie konieczności zwiększyć ich średnice.

Pytanie nr 25:

Czy w ramach wykonania dokumentacji technicznej Wykonawca jest zobowiązany do opracowania STWIORB?  (pytanie zadane w trakcie wizji lokalnej)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odstępuje z wymogu opracowania STWIORB, o którym mowa w części opisowej PFU.

Pytanie nr 26:

Dot.  odpowiedzi na pytanie nr 18, wyjaśnień Zamawiającego z dnia 18.11.2019: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zastosowania rur preizolowanych  z barierą antydyfuzyjną. Jeżeli Zamawiający wymaga zastosowania rur preizolowanych  z barierą antydyfuzyjną, to prosimy o informację jaki rodzaj bariery jest wymagany.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga zastosowania rur preizolowanych z bariera antydyfuzyjną (brak wymagań dotyczących rodzaju bariery antydyfuzyjnej). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany z wykorzystaniem rur preizolowanych z izolacją PLUS (pogrubiona izolacja).

Pytanie nr 27:

Czy na obu rurach (zasilanie, powrót) należy zastosować grubość izolacji PLUS, czy rura zasilająca ma być wykonana w izolacji PLUS a powrotna w izolacji STANDARD?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania rur preizolowanych z izolacją PLUS na obu rurach (zasilanie, powrót).

Pytanie nr 28:

Zgodnie z PFU sieć ciepłowniczą należy wybudować w systemie rur preizolowanych z izolacją PLUS. Prosimy Zamawiającego o dokładne określenie wymaganej średnicy płaszcza osłonowego ponieważ u różnych producentów jest różna grubość izolacji dla wersji  PLUS.

Przykładowo:

– dla średnicy rury stalowej DN 80, dla izolacji PLUS,  są rury osłonowe o średnicy 180 lub 200mm,

– dla średnicy rury stalowej DN 150, dla izolacji PLUS,  są rury osłonowe o średnicy 280 lub 315mm,

– dla średnicy rury stalowej DN 200, dla izolacji PLUS,  są rury osłonowe o średnicy 355 lub 400mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

– dla rury stalowej DN80 średnica rury osłonowej nie mniejsza niż 180 mm;

– dla rury stalowej DN150 średnica rury osłonowej nie mniejsza niż 280 mm;

– dla rury stalowej DN200 średnica rury osłonowej nie mniejsza niż 355 mm.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że wymaga zastosowania rur preizolowanych z izolacją PLUS, które będą spełniać wymogi określone w PN-EN 253 lub w przepisach równoważnych.

Informacja Zamawiającego

  • Termin składania ofert do dnia 04.12.2019 godz. 10:00
  • Termin otwarcia ofert do dnia 04.12.2019 godz. 11:00