KOMUNIKAT NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi”.

Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji zapytania ofertowego stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.