KOMUNIKAT NR 3

Nr sprawy 16/TT/IX/2019

Strona internetowa Zamawiającego

www.peckwidzyn.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie”

W odpowiedzi na zadane pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia informujemy:

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego, zmieniające lub uzupełniające zapisy dokumentacji zapytania ofertowego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące i nadrzędne w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 29:

W związku z zapisem  § 8 ust. 7 wzoru Umowy, Wykonawca zawrze i przedłoży Zamawiającemu umowę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy. Z uwagi na powyższy zapis zwracamy się z prośba o udostępnienie wzoru umowy cesji wierzytelności

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada gotowego wzoru cesji. Przedłożenie Zamawiającemu umowy cesji leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 30:

Proszę o odpowiedź  czy zawory preizolowane montować  w studniach  zaworowych (z kręgów betonowych), czy przyjąć do wyceny obsługę zaworów  poprzez skrzynki uliczne do zasuw np. typu  wodociągowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć obsługę zaworów poprzez skrzynki uliczne do zasuw.

 

Informacja Zamawiającego

  • Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 04.12.2019 godz. 10:00
  • Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia  04.12.2019 godz. 11:00