KOMUNIKAT NR 1

Kwidzyn, 18.11.2019

Nr sprawy 16/TT/IX/2019

Strona internetowa Zamawiającego www.peckwidzyn.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie”

W odpowiedzi na zadane pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia informujemy:

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego, zmieniające lub uzupełniające zapisy dokumentacji zapytania ofertowego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące i nadrzędne w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

W § 10 ust. 1 wzoru Umowy Zamawiający przewiduje kary umowne za wskazane tam uchybienia. Jednakże w odniesieniu do żadnej z kar umownych naliczanych w odniesieniu do ilości dni zwłoki Zamawiający nie wskazał maksymalnej kwoty kar, co powoduje możliwość naliczenia kar rażąco wygórowanych, a w konsekwencji może prowadzić do nieważności takich postanowień (zob. wyrok SN z 09.11.2018r., V CSK 640/17). Z tego powodu należy wprowadzać w takich umowach limity kar umownych. W związku z powyższym wnosimy o wskazanie dla każdej z kar wymienionych w § 10 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6-8 wzoru Umowy maksymalnej kwoty takich kary np. poprzez dodanie sformułowania „… lecz nie więcej niż 10% wartości umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy o roboty budowlane.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu § 3 ust. 10 wzoru Umowy, poprzez dodanie do zwrotu „w terminie 3 dni” znajdującego się w tym zapisie, słowa (dni) „robocze”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia istniejący zapis § 3 pkt 10 umowy o roboty budowlane na zapis:

„Zamawiający zastrzega termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji dla przedstawionego harmonogramu realizacji albo na przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony harmonogram do ponownej akceptacji w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikających z konieczności dokonania aktualizacji harmonogramu, w związku ze zmianami, o których mowa m.in. w § 12 (zmiany do umowy) niniejszej Umowy.”

Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie planu istniejącej sieci z numerami komór, które są przewidziane do demontażu.

Odpowiedź:

W załączniku nr 1do komunikatu nr 1 przekazujemy mapę z zaznaczonymi komorami przeznaczonymi do demontażu.

Pytanie nr 4:

Prosimy Zamawiającego o określenie koniecznego zakresu demontażu kanałów w przypadku gdy nowa sieć jest zaprojektowana po starej trasie. Czy wystarczy zdemontować tylko płyty przykrywające istniejący kanał ciepłowniczy? Czy należy  zdemontować  również ściany oraz dno kanału?

Odpowiedź:

W przypadku gdy nowa sieć ciepłownicza będzie zaprojektowana w miejscu istniejącej sieci, Zamawiający przewiduje demontaż górnej płyty przykrywającej kanał ciepłowniczy. W przypadku, gdy nie będzie takiej konieczności – np. kolizja poprzeczna, nie przewiduje się demontażu ścian oraz dna istniejącego kanału.

Pytanie nr 5:

Czy należy zdemontować kanały ciepłownicze na odcinkach poza nową trasą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje demontażu kanałów ciepłowniczych poza miejscami, w których będzie to konieczne tj. gdy trasa nowej sieci ciepłowniczej będzie zbieżna z istniejącymi rurociągami.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie rodzaju i wymiarów kanałów ciepłowniczych przewidzianych do demontażu.

Odpowiedź:

Istniejące kanały wykonane są z prefabrykowanych elementów żelbetowych z górną pokrywą. Przybliżone wymiary kanałów: szerokość 1,4-1,8 m, wysokość 0,6-0,8 m.

Pytanie nr 7:

Prosimy o informację jaka jest istniejąca izolacja rurociągów przewidzianych do demontażu?

Odpowiedź:

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której będzie konieczny demontaż istniejących rurociągów, Zamawiający informuje, że izolacja istniejących rurociągów składa się z wełny mineralnej oraz papy izolacyjnej.

Pytanie nr 8:

Czy izolacja rurociągów przewidzianych do demontażu zawiera azbest?

Odpowiedź:

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego istniejąca izolacja wykonana jest z wełny mineralnej oraz papy izolacyjnej.

Pytanie nr 9:

Czy zawory odcinające mogą być ze zredukowanym przelotem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania zaworów odcinających ze zredukowanym przelotem.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację czy złom stalowy z demontażu jest własnością Zamawiającego? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca składowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że złom z demontażu jest własnością PEC Kwidzyn. Miejsce składowania to magazyn zewnętrzny, ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn.

Pytanie nr 11:

Kto ponosi koszty związane z przerwami w dostawie ciepła?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy przerwy w dostawie ciepła będą spełniały warunki określone w § 5 pkt 5 i 6  umowy o roboty budowlane tj. przerwa w dostawie ciepła do obiektów klientów Zamawiającego nie wystąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 maja 2020 r. oraz w okresie od 16 września 2020 do 15 maja 2021, a w okresie od 16 maja do 15 września 2020 r. oraz w okresie 16 maja do 15 września 2021 r. nie będzie trwała dłużej niż 48 h dla każdego z obiektów, to koszty związane z przerwami w dostawie ciepła leżą po stronie Zamawiającego. W sytuacji innej niż opisana powyżej, koszty ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający pokrywa koszt napełnienia sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że koszty pierwszego napełnienia sieci leżą po stronie PEC Kwidzyn.

Pytanie nr 13:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że złącza izolacyjne dla rur DN 250 z izolacją PLUS mają być termokurczliwe sieciowane radiacyjnie?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że złącza izolacyjne dla rur DN 250 z izolacją PLUS mają być termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania prób szczelności jeżeli zostanie wykonane 100% badań nieniszczących złącz spawanych.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badania jakości 100% połączeń spawanych metodą radiologiczną i przekazania Zamawiającemu pozytywnych wyników tych badania w dniu rozpoczęcia odbioru. Kontrola radiograficzna i ocena wyników powinna być zgodna PN-EN5817, PN-EN12517 a spoiny powinny mieć jakość minimum B. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji próby szczelności.

Pytanie nr 15:

Prosimy o podanie jakie metody badań NDT są wymagane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia nieniszczących badań radiologicznych wszystkich połączeń spawanych.

Pytanie nr 16:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w PFU  pkt. 2.2.  Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów: „Płaszcz osłonowy musi być wykonany bezpośrednio przez nakładanie na izolację i spełniać wymagania określone w PN- EN 253 lub w przepisach równoważnych.” na: „Płaszcz osłonowy musi spełniać wymagania określone w PN- EN 253 – może być rurą wyprodukowaną w odrębnym procesie albo może być wykonywany bezpośrednio poprzez wytłaczanie na izolację”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia istniejący zapis w pkt 2.2 PFU dotyczący płaszcza osłonowego na zapis:

„Płaszcz osłonowy musi spełniać wymagania określone w PN- EN 253 lub w przepisach równoważnych.”

Pytanie nr 17:

Czy Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania zobowiązany jest do demontażu starej sieci cieplnej, która nie leży na trasie nowej sieci preizolowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje demontażu istniejących rurociągów ciepłowniczych. W uzasadnionych przypadkach koniecznym może okazać się demontaż górnej płyty kanału. Jednocześnie należy uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie skrajnych odcinków kanałów, na których zostanie zdemontowana górna płyta.

Pytanie nr 18:

Czy Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania ma dowolność wyboru materiału pomiędzy rurami preizolowanymi z izolacją PLUS a rurami preizolowanymi z warstwą antydyfuzyjną?

Odpowiedź:

Do realizacji przedmiotowego zadania Zamawiający wymaga zastosowania rur preizolowanych z izolacją PLUS.

Pytanie nr 19:

Proszę o doprecyzowanie wymogów związanych z likwidacją komór ciepłowniczych.

Odpowiedź:

Prace polegać będą na usunięciu rurociągów i armatury z komór, zamurowaniu wszystkich otworów bocznych w komorach, zdemontowaniu włazów do komory ciepłowniczej, zabezpieczeniu ich zbrojoną płytą oraz odtworzeniu nawierzchni.

Pytanie nr 20:

Czy w projekcie należy uwzględnić montaż zaworów odcinających w pomieszczeniach węzła?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w każdym pomieszczeniu węzła ciepłowniczego należy uwzględnić montaż zaworów odcinających sieć ciepłowniczą.

Pytanie nr 21:

W związku ze złożonością i obszernością  przedmiotu zamówienia zwracamy się z uprzejmą prośbą oprzesunięcie terminu składania ofert na 05.12.2019.

Odpowiedź:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 2.12.2019 r.

Pytanie nr 22:

Czy obiekty przy ul. Hallera 25 i 27 są objęte inwestycją , ponieważ w załączonej koncepcji budowy sieci nie są uwzględnione ?

Odpowiedź:

Budynki przy ul. Hallera 25 oraz 27 nie są objęte inwestycją.

Informacja Zamawiającego

Składania ofert do dnia 02.12.2019 godz. 10:00

Otwarcia ofert do dnia 02.12.2019 godz. 11:00