O G Ł O S Z E N I E

Nr sprawy 17/TT/IX/2019

Kwidzyn, 18.12.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w formie zapytania ofertowego na:

„Świadczenie usługi Inżyniera kontraktu przy realizacji projektu pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie”

W odpowiedzi na zadane pytania do ww. postępowania o udzielenie zamówienia informujemy:

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego, zmieniające lub uzupełniające zapisy dokumentacji zapytania ofertowego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące i nadrzędne w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

W treści projektu umowy  w paragrafie  6 ust.7 jest napisane  Zamawiający dopuszcza, aby członkowie Zespołu Inżyniera Kontraktu świadczyli usługę w terminach, w których zgodnie z harmonogramami, rzeczywistym postępem prac lub bieżącymi potrzebami Zamawiającego będzie wymagana ich obecność na budowie z tym, że Inspektor wiodący lub inspektor branży sanitarnej powinien być na budowie codziennie.” Czy Inspektor wiodący lub inspektor branży sanitarnej będzie musiał być rzeczywiście obecny codziennie na budowie? Czy będzie możliwe aby jedna z tych osób była obecna w określone dni tygodnia lub dodatkowo, w razie potrzeby na wezwanie Inwestora lub Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy §6 pkt 7 dotyczące obecności członków Zespołu inżyniera Inżyniera Kontraktu na budowie, tj. Zamawiający wymaga aby Inspektor Wiodący lub Inspektor Branży Sanitarnej powinni być na budowie codziennie.             

 

Informacja Zamawiającego

  • Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 20.12.2019 godz. 10:00
  • Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 20.12.2019 godz. 11:00