Ogłoszenie o zamówieniu:

Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja
sieci ciepłowniczej i w
ęzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”- Zadanie nr 2, 3, 4, 5

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 06-11-2018

Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o., 82 – 500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, sekretariat.
Oferta składa si
ę z:
a) Formularza Oferty (wzór formularza oferty okre
ślony został w Załączniku nr 2 do SWZ);
b) Oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisuj
ącym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw załączonych do oferty;
c) Oryginału dokumentu potwierdzaj
ącego wniesienie wadium – jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej w SWZ, z zastrzeżeniem, w przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia uznaje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego;
d) O
świadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania zgodnie z Rozdziałem VI niniejszej SWZ;
e) ewentualnych dowodów, w szczególno
ści zobowiązań podmiotów trzecich na których zdolnościach zawodowych Wykonawca będzie polegał;
f) kosztorysu ofertowego.

Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Kotowicz-Ściążko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  tel. +48 728 436 138

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”-Zadanie nr 2, 3, 4, 5.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ wraz z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego Projektu, do pobrania ze strony Zamawiającego: www.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Nazwa zamówienia.
 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są mu znane. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.
 4. Zamówienie zostało podzielone na części:
  Zadanie nr 2- „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy i węzłów cieplnych – Reymonta”,
  Zadanie nr 3- „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przył
  ączy i węzłów cieplnych – Krańcowa”,
  Zadanie nr 4- „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przył
  ączy i węzłów cieplnych – Wschodnia”,
  Zadanie nr 5- „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przył
  ączy i węzłów cieplnych – Zacisze”.
  Zamawiaj
  ący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kwidzyński Miejscowość: Kwidzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczej i w
ęzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja
sieci ciepłowniczej i w
ęzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”:
Zadanie 2 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przył
ączy i węzłów cieplnych – Reymonta”,
Zadanie 3 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przył
ączy i węzłów cieplnych – Krańcowa”,
Zadanie 4 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przył
ączy i węzłów cieplnych – Wschodnia”,
Zadanie 5 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przył
ączy i węzłów cieplnych – Zacisze”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Zał
ączniku nr 1 do SWZ, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków nie można go zamieścić w tej rubryce.

Kod CPV

45230000-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia
45100000-8, 45231100-6, 45231110-9, 45231600-1, 45233000-9, 45232140-5, 45311000-0, 45400000-1

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji robót ustala się na okres od 02.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
 2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Załączniki:

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.
Zamawiaj
ący uzna, że Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca potwierdzi, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłowniczych i montażu węzłów ciepłowniczych o łącznej wartości brutto min. 6 000 000,00 zł oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj
ących się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa wyżej zostaną spełnione wyłącznie jeżeli którykolwiek z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.

Dodatkowe warunki

 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie „Wytycznych dot. udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiących załącznik nr 9 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020.
 2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
  szczególno
  ści na:
  a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10% udział lub akcji, o ile ni
  ższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarz
  ądzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  d) pozostawaniu w zwi
  ązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za roboty objęte niniejszą umową, to wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.
Zmiana postanowie
ń zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

 1. zmiany terminu realizacji:
  a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
  b) z powodu działa
  ń osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
  c) z powodu istotnych braków lub bł
  ędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
  d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiaj
  ącego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
  e) z powodu wyst
  ąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót;
  f) z powodu zaistnienia okoliczno
  ści leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
 2. zmiany wynagrodzenia:
  a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;
  b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót,
  c) w przypadku robót dodatkowych.
 3. Termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o okres w którym nie było możliwe prowadzenie prac budowlanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami), potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Do oferty każdy Wyk musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (oryginał) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wyka nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
 3. Wyk, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 4. Wyk, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 5. Do oferty każdy Wyk musi dołączyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – dla robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 SWZ – przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ (oryginał);
 6. Ponadto do oferty należy dołączyć:
  a) za
  świadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wyk nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  b) za
  świadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wyk zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;
  Ze względu na ograniczoną ilość wpisywanych znaków więcej informacji można uzyskać w SWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
  Cena: znaczenie – 100 pkt
  Wykonawca, który zaoferuje najni
  ższą cenę brutto za realizację całego zamówienia, podaną w Formularzu Oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzyma 100 punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie – do zaoferowanej ceny – mniej punktów. Ocena ofert będzie przeprowadzona według wzoru określonego w Rozdz. XIII SWZ.
 1. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.
 2. Oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
b) który, z przyczyn le
żących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
c) który naruszył obowi
ązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Adres

Słoneczna 1

82-500 Kwidzyn pomorskie, kwidzyński

Numer telefonu

552793847

NIP

5810007628

Tytuł projektu

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna

Numer projektu

RPPM.10.04.00-22-0022/16-00