Ogłoszenie o zamówieniu:

Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn.

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” – Zadanie 1 – ul. Korczaka

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 14-11-2017

Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w oryginale (w Formie pisemnej), w siedzibie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o., 82 – 500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, sekretariat.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Joanna Kotowicz-Ściążko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:  tel. +48 728 436138

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” – Zadanie 1 – ul. Korczaka.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych z pogrubioną izolacją w rejonie zasilania węzła grupowego nr 1 przy ul. Korczaka 1 w Kwidzynie o długości 3 081,1 mb,
 • dostawę, montażu, podłączeniu do sieci ciepłowniczej i instalacji wewnętrznych oraz uruchomieniu 61 szt. kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych z węzła grupowego nr 1 przy ul. Korczaka 1,
 • zaadaptowanie i modernizację pomieszczeń, w których zlokalizowane będą węzły cieplne.

Roboty budowlane należy wykonywać na warunkach określonych w:

 • Projekcie budowlanym budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowy odrębnych węzłów na terenie Kwidzyna. Zadanie częściowe nr 1 – Budowa sieci ciepłowniczej, przyłączy i węzłów cieplnych – Korczaka 1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami.,
 • Projektach budowlanych budowy i przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowy odrębnych węzłów na terenie Kwidzyna. Zadanie częściowe nr 1 – Budowa sieci ciepłowniczej, przyłączy i węzłów cieplnych – Korczaka 1. Budowa węzła cieplnego w budynku przy ulicach:

o Kasprowicza 20A, 20B, 20G, 20H, 201,20K, o Kasprowicza 20E kl. I, kl. IV, kl. VII, o Kasprowicza 20C kl. III, kl. IV, kl. VII, 20D kl. I, kl. IV, kl. VII, o Kasprowicza 20 F, o Żeromskiego 165, o Polnej 10,12,14, o Polnej 20/5, o Polnej 24, o Polnej 20/6

o Polnej 20B, 20C, 20D, 22A, o Polnej 20A

o Korczaka 12,12A, 12B, 12C, 14,16,18, 20, o Korczaka 11 kl. I, kl. VI, kl. VIII o Korczaka 5, 7,9, ul. Żeromskiego 161,163, o Gębika 1,3, 5, 7, ul. Korczaka 4, 6, 8,10, o Korczaka 3B, C, D, 10A, B,C, Polnej 22A/43, o Korczaka 3, o Korczaka 1

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kwidzyński Miejscowość: Kwidzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” – Zadanie 1 – ul. Korczaka

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna” – Zadanie 1 – ul. Korczaka.

Z UWAGI NA DUŻĄ POJEMNOŚĆ PLIKÓW DOT. DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE DO POBRANIA SĄ ONE NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO: www.peckwidzyn.pl

Kod CPV

45230000-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ

 1. Okres realizacji robót ustala się na okres od 02.01.2018 r. do 31.09.2018 r.
 2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Załączniki:

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca potwierdzi, iż wciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłowniczych i montażu węzłów ciepłowniczych o łącznej wartości brutto min. 6 000 000,00 zł oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa wyżej zostaną spełnione wyłącznie jeżeli którykolwiek z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

 1. zmiany terminu realizacji:
 2. z powodu okoliczności sity wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
 3. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
 4. z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
 5. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
 6. z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót;
 7. f) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja Finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie byty możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
 8. zmiany wynagrodzenia:
 9. w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;
 10. w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót,
 11. w przypadku robót dodatkowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (oryginał) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podwykonawców.
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. dotyczące tych podmiotów.
 5. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byty wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty-dla robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 SWZ – przedstawiony w Formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ (oryginał);
 6. Ponadto do oferty należy dołączyć:
 7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 8. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;
 9. w przypadku Wykonawcy, który polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w celu oceny należy złożyć dokumenty (np. zobowiązania).

Pozostałe informacje o składanych oświadczeniach i dokumentach opisane są w rozdziale VI SWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Cena: znaczenie – 100 pkt

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia, podaną w Formularzu Oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzyma 100 punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie – do zaoferowanej ceny – mniej punktów.

Ocena ofert będzie przeprowadzona według wzoru opisanego w rozdziale XIII SWZ.

 1. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

3.0 Perta Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,1259,1513,1830 i 844)lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259 i 1844);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

stosownych środków dowodowych;

 1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 2. będącego osoba Fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
 3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Adres

Słoneczna 1

82-500 Kwidzyn pomorskie, kwidzyński

Numer telefonu

552793847

NIP

5810007628

Tytuł projektu

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna

Numer projektu

RPPM.10.04.00-22-0022/16-00