O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg na

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 14b, KOŚCIUSZKI 30B i 30J, ZACISZE 4 W KWIDZYNIE.

Termin wykonania zamówienia: do 28 luty 2019 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak                     tel. + 48 694 969 241, e-mail l.dondziak@peckwidzyn.pl

Aleksandra Skierkowska        tel. + 48 694 978 889, e-mail: a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 28 listopada 2018 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 28 listopada 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 14 listopada 2018 r.

Zarząd Spółki

Załączniki: