AKTUALIACJA 06.09.2022R.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu przetargu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu z dnia 02 września 2022 r. o przetargu , który opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej: www.peckwidzyn.pl w zakładce PRZETARGI.

W treści ogłoszenia SWZ widnieje:
– zapis treści: IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania dokumentacji projektowych określonych w pkt. 1. II. ustala się do dnia: 31.03.2023 r.

– a powinno być: IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania dokumentacji projektowych określonych w pkt. 1. II. ustala się do dnia: 31.01.2023 r.

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW W KWIDZYNIE DLA ZADAŃ:

Malborska 18 B

Kopernika 32 B

Targowa 20 A

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2023 r.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak                     tel. + 48 694 969 241, e-mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl

Aleksandra Skierkowska        tel. + 48 694 978 889, e-mail: a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2022 r.  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 16.09.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 02 września 2022 r.

Zarząd Spółki