AKTUALIZACJA 17.11.2022

PEC Kwidzyn informuje, że Spółka nie wymaga uzyskania odrębnego uzgodnienia branżowego w przypadku uczestnictwa przedstawiciela danej branży w Naradzie Koordynacyjnej i wydania przez niego pozytywnej opinii uzgadniającej projekt.  

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW W KWIDZYNIE DLA ZADAŃ:

ZADANIE I:

  • 11-go Listopada 1
  • Grudziądzka 44-46
  • Kościuszki 49
  • Toruńska 4;6 i 8,

 

ZABANIE II:

  • 15-go Sierpnia 9;13 i 15,
  • 15-go Sierpnia 10
  • Chopina 34;36 i 38

Termin wykonania zamówienia:

do 15.02. 2023 r. – wykonanie i dostarczenie schematów i zestawienia materiałowego

do 31.03.2023 r. – wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji projektowej z wszystkim pozwoleniami

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak                     tel. + 48 694 969 241, e-mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl

Aleksandra Skierkowska        tel. + 48 694 978 889, e-mail: a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2022.  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 22.11.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 08 listopad 2022 r.

Zarząd Spółki