O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO DO BUDYNKU PRZY UL. BRAT. NARODÓW  W KWIDZYNIE.

 

Termin wykonania zamówienia: do 26 kwiecień 2018 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Formularz SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak  tel. 694 969 241,

Anna Napiórkowska tel. 694 969 582,

e-mail l.dondziak@peckwidzyn.pl, a.napiorkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 02 marca 2018 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 02 marca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kwidzyn 22 luty 2018 r.

Zarząd Spółki

 

Załączniki

SIWZ

Mapa- PZT Braterstwa_Naródow