O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW W KWIDZYNIE DLA ZADAŃ:

Zadanie I:

  • Cicha 5
  • Starozamkowa 12
  • Toruńska 2
  • Kopernika 23, 30-32

Zadanie II:

  • Żeromskiego 69  
  • Targowa 14
  • Piłsudskiego 29
  • Hallera 21
  • Sybiraków

Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2022 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak                     tel. + 48 694 969 241, e-mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl

Aleksandra Skierkowska        tel. + 48 694 978 889, e-mail: a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,  ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 15 listopada 2021 r.  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi 15 listopada 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 28 październik 2021 r.

Zarząd Spółki