Protokół z sesji otwarcia ofert

złożonych do  postępowania u oddzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego na

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie

 

Komisja w składzie:

 1. Bogusław Franckowski- Przewodniczący komisji
 2. Joanna Kotowicz Ściążko- Członek komisji
 3. Leszek Dondziak- Członek komisji
 4. Jakub Kołodziejczyk- Członek komisji
 5. Anna Napiórkowska- Członek komisji

Stwierdza co następuje:

 1. Ogłoszenie ukazało się:
 • W internecie na stronie domowej PEC sp. z o.o. peckwidzyn.pl
 • Na portalu Bazy Konkurencyjności w dniu 11.12.2019
 • Na portalu IGCP.
 1. Do godz. 10:00 dnia 20.12.2019 r. złożono 1 ofertę, którą oznaczono numerem 1.

Ofert złożonych po terminie nie było.

 1. Za finansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę 123 000,00 zł brutto
 2. Dnia 20.12.2019 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia ofert i odczytano:

OFERTA NR 1

Wykonawca: Usługi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie „PROJBUD” Zbigniew Dolewski sp. jawna

Cena oferty brutto:  83 610,73 zł

% wartości wynagrodzenia Wykonawcy projektu budowlanego i robót budowlanych: 1,7%

 1. Oferenci obecni przy otwarciu ofert wnieśli do protokołu następujące uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie i na zasadach zawartych w Zapytaniu ofertowym.