KOMUNIKAT 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na roboty budowlano-montażowe przebudowy sieci ciepłowniczej DN 300 przy ul. Warszawskiej/Mieszka I w Kwidzynie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC”  Sp. z o.o. Kwidzyn zmienia termin składania ofert na roboty budowlano-montażowe przebudowy sieci ciepłowniczej DN 300 przy ul. Warszawskiej/Mieszka I w Kwidzynie z dnia 25 maja 2021 r. godz. 11:00 na dzień 28 maja 2021 r. godz. 11:00. Jednocześnie ulega zmianie termin wpłacania wadium z dnia 25 maja 2021 r. godz. 10:00 na dzień 28 maja 2021 r. godz. 10:00.

Z poważaniem

Zarząd Spółki

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

ogłasza zapytanie ofertowe

roboty budowlano-montażowe przebudowy sieci ciepłowniczej DN 300 przy ul. Warszawskiej/ Mieszka I w Kwidzynie.

Terminy wykonania zamówienia: od 01.07.2021r. do 27.08.2021r.

Zapytanie ofertowe nie obejmuje budowy przyłącza ciepłowniczego DN 50     

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Aleksandra Skierkowska – tel. 694 978 889 e-mail a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 25 maja 2021 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 25 maja 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 14 maja 2021 r.

Zarząd Spółki