O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

zaprasza uprawnione podmioty
do składania ofert
na przegląd ksiąg rachunkowych Spółki
za 2022 r.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd ksiąg rachunkowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zapewniając rzetelne i jasne odzwierciedlenie prowadzonej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. oraz wymaganą przepisami jakość sprawozdań finansowych w ramach zasad art. 3, ust. 1 pkt 11 Ustawy o rachunkowości.

 2. Od biegłego rewidenta oczekujemy:

  a) przedłożenia opinii i raportu w 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz do Rady Nadzorczej;

  b) gotowość do spotkań informacyjnych z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Spółki przed i po zakończeniu przeglądu ksiąg rachunkowych.

  c) przekazywania do wiadomości uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego sporządzonych (w formie np. listu intencyjnego informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Zamawiającego).z

  d) zapewnienia zachowania w tajemnicy przez firmę audytorską, biegłych rewidentów i innych osób zaangażowanych przez Zleceniobiorcę informacji objętych tajemnicą zawodową, jak i wszystkich informacji i dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotowej usługi.

  e) przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych na tak dobranych próbkach ksiąg i dowodów księgowych, która zapewni wystarczającą podstawę do sporządzenia raportu i opinii.

 3. Oferta powinna zawierać:

  a) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

  b) oświadczenie, że przegląd ksiąg rachunkowych zostanie przeprowadzony zgodnie z:

  – ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz.1488),

  – ustawą z dnia 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1415),

  – a także krajowymi standardami rewizji finansowej wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

  c) oświadczenie, o spełnieniu przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi wymagań w przedmiocie bezstronności i niezależności.

  d) cenę za wykonaną usługę oraz sporządzenie pisemnej opinii o przeprowadzonym przeglądzie wraz z raportem z przeprowadzonego przeglądu;

  e) określenie składu zespołu przewidzianego do wykonania przedmiotowej usługi z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

  f) oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r., poz. 835 ).

 4. Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac.

 5. Oczekiwany termin przeprowadzenia przeglądu zakłada przegląd za okres: 01.01.2022-31.10.2022 r. w terminie od 12.12.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz za okres: 01.11.2022 r-31.12.2022 r. w terminie od 13 do 28 lutego 2023 r. wraz z przekazaniem wstępnej opinii za pierwszy okres w terminie do 14.01.2023 r. i raportu ostatecznego w terminie do dnia 15.03.2023 r.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 7. Oferty należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.; ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn, lub drogą elektroniczną na adres: pec@peckwidzyn.pl

 8. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agnieszka Wiernicka – Główna Księgowa Spółki, kontakt tel. 728-436-141.

 9. Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2022 r.

 10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie w związku z trwającym zapytaniem ofertowym stanowi załącznik nr 1.