ZAPYTANIE OFERTOWE

 1.Przedmiot zamówienia

1.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie:

a) okresowych rocznych przeglądów budowlanych na podstawie art.62 ust. 1 pkt.1) ppkt. a) ustawy Prawa Budowlanego,

b) okresowych pięcioletnich przeglądów budowlanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawa Budowlanego

budynków stanowiących własność PEC-u Kwidzyn.

 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powyższych przeglądów w następującym zakresie:

a) sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz estetyki i otoczenia obiektu budowlanego.

3. Wykaz obiektów budowlanych w Kwidzynie objętych przeglądem:

l.p.Wykaz budynków i obiektówPrzeznaczenieParametry budynku i budowliRodzaj przeglądu
1.ul. KorczakaWęzeł grupowypow. zabudowy 242 m2, kubatura 1 999 m3, pow. użytkowa 420 m2Roczny, pięcioletni
2.ul. Reymonta 2Węzeł grupowypow. zabudowy 389 m2, kubatura 3 354 m3, pow. użytkowa 621 m2Roczny, pięcioletni
3.ul. Krańcowa 18Węzeł grupowypow. zabudowy 183 m2, kubatura 1 672 m3, pow. użytkowa 318 m2Roczny, pięcioletni
4.ul. Słoneczna 1Biurowiecpow. zabudowy 630 m2, kubatura 4 102 m3, pow. użytkowa 960 m2Roczny, pięcioletni
5.ul. Młynarska 21 AKotłownia gazowapow. zabudowy 54 m2, kubatura 215 m3, pow. użytkowa 54 m2Roczny, pięcioletni

4)    Protokóły przeglądu poszczególnych budynków należy dostarczyć w wersji papierowej – 1 egz..

  1. Warunki zamówienia

Osoba wykonująca przegląd obiektów budowlanych powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej oraz wykazać przynależność do Izby Inżynierów.

  1. Udzielanie wyjaśnień w sprawach zamówienia

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami ze strony Zamawiającego jest:

Pani Joanna Kotowicz-Ściążko         tel. 728 436 138

  1. Termin wykonania przeglądów

Termin wykonania przedmiotowego przeglądu 31 wrzesień 2021 r.

  1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać w terminie do 17 września 2021 r. do godz. 10:00, pocztą w kopercie zaadresowanej na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem: „Przeglądy obiektów budowlanych” lub na e-mail j.sciazko@peckwidzyn.pl.

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie w związku z zawarciem umowy/postępowaniem przetargowym

Z poważaniem

Joanna Kotowicz-Ściążko

Prokurent

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie w związku z zawarciem umowy/postępowaniem przetargowym
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem zbioru danych w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane jest Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o., mający siedzibę w Kwidzynie (82-500) przy ul. Słonecznej 1, który odpowiada za przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i elektronicznej wytwarzanej w związku z realizacją zadań wynikających z działalności Przedsiębiorstwa
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:

pec@peckwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@peckwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym
z postępowaniem przetargowym/ zawarciem umowy. Administrator przetwarza Pana/Pani dane w  ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań Przedsiębiorstwa.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A, b RODO.
ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. firmy świadczące usługi serwisowe dla systemów informatycznych, podwykonawcy).
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHDane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Następnie dokumenty w formie papierowej przekazane zostaną do składnicy akt Przedsiębiorstwa do przechowania bezterminowego.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

–  dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

–  sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

–  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

–  usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to

pozwalają,

–  do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to

technicznie możliwe,

–    wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/ Pana danych

osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych Pani/Pana jest niezbędne do udziału w postępowaniu przetargowym/ zawarciu umowy.
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANIA I PROFILOWANIADane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.

 

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa wart.16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia.