Nr sprawy: 16/TT/IX/2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

na osiedlu Hallera w Kwidzynie

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia:

29.10.219

Termin składania ofert:

do dnia 21.11.219, do godz. 10:00

Numer ogłoszenia:

1207203

Status ogłoszenia:

Aktualny

Nazwa Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o., 82 – 500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, sekretariat, nie później niż do dnia 21.11.2019 r. do godz. 10:00. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.112019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Słonecznej 1 w Kwidzynie, sala konferencyjna
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 7. Oferta składa się z załączników określonych w pkt. X SWZ, w tym m.in. z:
 8. Formularza Oferty (wzór formularza oferty określony został w Załączniku nr 2 do SWZ);
 9. Oryginału pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw załączonych do oferty;
 10. Oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej w SWZ, z zastrzeżeniem, w przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia uznaje się termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego;
 11. Oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania zgodnie z Rozdziałem VI niniejszej SWZ;
 12. ewentualnych dowodów, w szczególności zobowiązań podmiotów trzecich na których zdolnościach zawodowych Wykonawca będzie polegał;
 13. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopię poświadczona przez notariusza.
 14. Dokumenty oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodności z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem Formularza Oferty, ewentualnych zobowiązań podmiotów trzecich na których zdolnościach zawodowych Wykonawca będzie polegał i oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu, które należy złożyć w oryginale.
 15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 16. Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
 17. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
 18. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Joanna Kotowicz- Ściążko, tel.: 728 436 138

Anna Napiórkowska, tel.: 694 969 582

Adres e-mail do kontaktu:

eu@peckwidzyn.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie .
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (Program Funkcjonalno- Użytkowy), do pobrania ze strony Zamawiającego: www.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Nazwa zamówienia.
 3. Ilekroć w przywołanym Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz w postępowaniu prowadzonym w formie
  zapytania ofertowego pojawią się wskazania nazw producentów, znaków towarowych a także norm, Wykonawca winien przyjąć je jako rozwiązania przykładowe wyznaczające standard wykonywania systemów i instalacji, a także standard wbudowanych materiałów. Tym samym zamawiający dopuszcza stosowanie przepisów, norm a także materiałów równoważnych względem przytoczonych w ww. dokumentach.
 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są mu znane. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

Kategoria ogłoszeń:

Roboty projektowe oraz roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: pomorskie

Powiat:  kwidzyński

Miasto: Kwidzyn

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Energia Działanie 10.04 Redukcja emisji.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, Załącznik nr 1 do SWZ, , który stanowi integralną część do niniejszego ogłoszenia. Ze względu na ograniczoną ilość znaków nie można go zamieścić w tej rubryce.
 3. Ilekroć w przywołanym Programie Funkcjonalno- Użytkowym oraz w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego pojawią się wskazania nazw producentów, znaków towarowych a także norm, Wykonawca winien przyjąć je jako rozwiązania przykładowe wyznaczające standard wykonywania systemów i instalacji, a także standard wbudowanych materiałów. Tym samym zamawiający dopuszcza stosowanie przepisów, norm a także materiałów równoważnych względem przytoczonych w ww. dokumentach

Kody CPV:

Główny przedmiot45230000-8Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
Dodatkowe przedmioty45100000-8Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9Roboty w zakresie wykonania nawierzchni dróg
71322200-3Usługi projektowe rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji robót ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 15.10.2021 r.
 2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 3. Pożądany przez Zamawiającego okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z dochowaniem najwyższej staranności zarówno na etapie przygotowania inwestycji pod względem formalno-prawnym jak również na etapie wykonywania robót budowlanych i w związku z tym przewidzi na realizację przedmiotu zamówienia okres nie krótszy aniżeli 16 miesięcy.
 4. Wykonawca, określając termin wykonania zamówienia, musi uwzględnić konieczność wykonania projektów

budowlanych (oraz w miarę potrzeb wykonawczych) a także fakt, iż w okresie od 15 września do 15 maja

musi zagwarantować dostawę ciepła do wszystkich budynków.

Załączniki:

 1. SWZ
 2. Zał. 1 Program Funkcjonalno- Użytkowy
 3. Zał. 2 wzór Formularza Oferty
 4. Zał. 3 wzór Oświadczenia
 5. Zał. 4 wzór Umowy
 6. Zał. 5 wykaz robót budowlanych

Pytania i wyjaśnienia:

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca potwierdzi, iż w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych o łącznej wartości brutto min. 4 000 000,00 zł oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione wyłącznie jeżeli którykolwiek z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.

 

Dodatkowe warunki

 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r.
 2. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 100 000,00 PLN
 3. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w:
 4. pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie,
  nr: 1183 0000 0900 0820 9320 0000 10 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem
  „WADIUM”),
 5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 6. gwarancjach bankowych,
 7. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z póź. zm.).
 9. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku
  Zamawiającego.
 10. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku
  Zamawiającego.
 11. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
 12. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
 13. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
 14. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących przypadkach:
 15. odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 16. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 17. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone w rozdz. VIII SWZ
 18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. VIII SWZ.
 19. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 20. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
 21. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostało określone w rozdz. XV
 22. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 23. a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 24. b) posiadaniu co najmniej 10% udział lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
 25. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 26. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

W przypadku, gdy w czasie obowiązywania zawartej umowy (zał. nr 4 do SWZ) nastąpi zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za roboty objęte niniejszą umową, to wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 ww. umowy ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:

 1. zmiany terminu realizacji:
  1. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
  2. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
  3. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
  4. z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót;
  5. z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
 2. zmiany wynagrodzenia:
 3. a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;
 4. b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót,
 5. c) w przypadku robót dodatkowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (oryginał) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 5. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – dla robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 SWZ – przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ (oryginał);
 6. Ponadto do oferty należy dołączyć:
 7. a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 8. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;

Ze względu na ograniczoną ilość wpisywanych znaków więcej informacji można uzyskać w SWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Cena (brutto): znaczenie – 95 pkt

Termin wykonania zamówienia (liczony w miesiącach): 5 pkt

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia krótszy, aniżeli 16 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty termin 16 miesięcy.

Ocena ofert będzie przeprowadzona według wzoru określonego w Rozdz. XIII SWZ.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

Oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

 1. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 2. który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający (Beneficjent)

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „PEC” sp. z o.o.

Adres: ul. Słoneczna 1

82-500 Kwidzyn

woj.: pomorskie, powiat: kwidzyński

Numer telefonu: 55 279 38 47

NIP: 581 000 76 28

Tytuł projektu: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlu Hallera w Kwidzynie”.

Numer projektu: RPPM.10.04.00-22-0001/19

Załączniki: