O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicach:

zadanie I – Kościuszki, Wiejska 27 i 29, Zbożowa 1, Hallera 22 i Zacisze 4,

zadanie II – Grudziądzka 22, Piłsudskiego 14B, Toruńska, Słowackiego 15, Basztowa 2 i Słowiańska 27 w Kwidzynie.

Terminy wykonania zamówienia:

Zadanie I         13 V 2019 r. – 30 VIII 2019 r.

Zadanie II        13.V.2019 r. – 30 VI 2019, 30 VII 2019 i 30 VIII 2019 r.

Formularz SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Aleksandra Skierkowska – tel. 694 978 889 e-mail a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 09 kwietnia 2019 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 09 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kwidzyn 25 marca 2019 r.

Zarząd Spółki