O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

ogłasza przetarg nieograniczony na

roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul.: Kościuszki 53, Kościuszki 26, 27, 28 i 29, Piłsudskiego 30, Piastowska 6-8, Brat. Narodów 52, Graniczna 4A, Słowackiego 17, Starozamkowa, Cicha 12, Targowa 67/27, 67/22, 67/2, Toruńska, Brat. Narodów (TBS) w Kwidzynie.

Terminy wykonania zamówienia:

Zadanie I          25.V.2018 r. i 29.VI.2018 r

Zadanie II         12.VII.2018 r.

Zadanie III        31.VIII.2018 r.

Zadanie IV        17.IX.2018 r.

Formularz SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Anna Napiórkowska                  – tel. 694 969 582 e-mail a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2018 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kwidzyn 06 kwietnia 2018 r.

Zarząd Spółki

Załączniki: