ZAPYTANIE OFERTOWE

1.    Przedmiot zamówienia

  1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie: okresowych rocznych przeglądów budowlanych na podstawie art.62 ust. 1 pkt.1) ppkt. a) i b) ustawy Prawa Budowlanego, budynków stanowiących własność PEC-u Kwidzyn.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powyższych przeglądów w następującym zakresie: sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  3. Wykaz obiektów budowlanych w Kwidzynie objętych przeglądem:
l.p.Wykaz budynków i obiektówPrzeznaczenieParametry budynku i budowliRodzaj przeglądu
1.ul. KorczakaWęzeł grupowypow. zabudowy 242 m2, kubatura 1 999 m3, pow. użytkowa 420 m2Roczny
2.ul. Reymonta 2Węzeł grupowypow. zabudowy 389 m2, kubatura 3 354 m3, pow. użytkowa 621 m2Roczny
3.ul. Krańcowa 18Węzeł grupowypow. zabudowy 183 m2, kubatura 1 672 m3, pow. użytkowa 318 m2Roczny
4.oś. ZaciszeWęzeł grupowypow. zabudowy 122 m2, kubatura 602 m3, pow. użytkowa 122 m2Roczny
5.ul. Słoneczna 1Biurowiecpow. zabudowy 630 m2, kubatura 4 102 m3, pow. użytkowa 960 m2Roczny
6.ul. Młynarska 21 AKotłownia gazowapow. zabudowy 54 m2, kubatura 215 m3, pow. użytkowa 54 m2Roczny

4) Protokoły przeglądu poszczególnych budynków należy dostarczyć w wersji papierowej – 1 egz..

2.    Warunki zamówienia

Osoba wykonująca przegląd obiektów budowlanych powinna posiadać uprawnienia budowlane oraz wykazać przynależność do Izby Inżynierów.

3.    Udzielanie wyjaśnień w sprawach zamówienia

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami ze strony Zamawiającego jest:

Pani Joanna Kotowicz-Ściążko         tel. 728 436 138

4.    Termin wykonania przeglądów

Termin wykonania przedmiotowego przeglądu 30 wrzesień 2018 r.

5.    Termin  i miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać w terminie do 18 września 2018 r. do godz. 10:00, pocztą w kopercie zaadresowanej na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem: „Przeglądy obiektów budowlanych” lub na e-mail j.sciazko@peckwidzyn.pl.

Z poważaniem

Bogusław Franckowski

Prokurent