O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza przetarg na

Rozbudowę, przebudowę i termomodernizację komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi

Terminy wykonania zamówienia: 30.09.2019 r.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Leszek Dondziak – tel. 694 969 241 e-mail l.dondziak@peckwidzyn.pl
Joanna Kotowicz- Ściążko – tel. 728 436 138 e-mail j.sciazko@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)
Termin składania ofert upływa dnia 20 marca 2019 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 20 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zarząd Spółki