O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

ogłasza przetarg nieograniczony na

Rozbudowę, przebudowę i termomodernizację komory ciepłowniczej „K4” wraz z montażem pomp wody sieciowej oraz robotami towarzyszącymi

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2020 r.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 05 Listopad 2019 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 05 listopad 2019 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zarząd Spółki