O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza zapytanie ofertowe na:

 

Sporządzenie audytu efektywności energetycznej w PEC Kwidzyn planowanej inwestycji polegającej na wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz wymiany systemu monitoringu i sterowania dla wybranych węzłów cieplnych

Termin wykonania zamówienia: do 15 marca 2022.

Zapytanie ofertowe można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Katarzyna Lewicka – Kuca          – tel. 728 436 137,         e-mail k.kuca@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 12 stycznia 2022 o godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi 13 stycznia 2022 r. o godzinie 08:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

Kwidzyn 16 grudzień 2021 r.

Zarząd Spółki