O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza zapytanie ofertowe na:

 

Sporządzenie audytu ex-ante dotyczącego programu

 „Digitalizacja sieci ciepłowniczej”

Termin wykonania zamówienia: do 28 lipca 2023.

Zapytanie ofertowe można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2023 o godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi 30 czerwca 2023 r. o godzinie 08:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

Kwidzyn 22 czerwiec 2023 r.

Zarząd Spółki