OGŁOSZENIE
o sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej w Kwidzynie

I   Informacje Ogólne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie ogłasza sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  zabudowanej działki nr 197 obr. 14 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, dla których Sąd Rejonowy  w Kwidzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1/00035945/5.

II  Opis nieruchomości

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym 197 położona w obr. nr 0014 w Kwidzynie wraz z istniejącym budynkiem po byłej centrali cieplnej.
 2. Działka ma bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi gminnej- ul. Wspólna.
 3. Całkowita powierzchnia działki wynosi 195 m2. Działka jest uzbrojona w infrastrukturę wodociągową, elektroenergetyczną, teletechniczną oraz cieplną.
 4. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości, do dnia 24.11.2096 r., jest PEC Kwidzyn sp. z o.o.
 5. Na nieruchomości znajduje się budynek, którego właścicielem jest PEC Kwidzyn sp. z o.o..
 6. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ściany murowane. Powierzchnia zabudowy 121,6 m2, powierzchnia użytkowa 105,5 m2, na którą składają się następujące pomieszczenia: przedsionek, WC, pomieszczenie techniczne. Wysokość pomieszczeń wynosi ok 4,o m. Budynek wybudowany w latach 1988/ 1989.
 7. PEC Kwidzyn dopuszcza możliwość oględzin budynku, jednak nie później niż do dnia 28.10.2019 w godzinach 8:00-14:00 po wcześniejszym zgłoszeniu Sprzedającemu takiej potrzeby.
 8. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości (np. możliwość oględzin) udziela p. Joanna Kotowicz- Ściążko, tel. 728-436-138.

III   Opis warunków udziału w postępowaniu.

 1. Każdy zainteresowany kupnem nieruchomości może złożyć ofertę pisemną kupna nieruchomości. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przez Oferenta.
 2. Cena wywoławcza- minimalna jaka może zostać zaoferowana- wynosi 212 000,00 zł (słownie dwieście dwanaście tysięcy złotych, 00/100).
 3. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatku towarów i usług.

IV   Wymagania dotyczące wadium.

 1. Oferta kupna złożona przez Oferenta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). Kopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty.
 2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Zamawiającego: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie nr konta 11 8300 0009 0008 2093 2000 0010.
 3. Wadium powinno się znaleźć na koncie PEC Kwidzyn najpóźniej w dniu 29 października 2019 r. do godz. 9:00.
 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty PEC Kwidzyn niezwłocznie zwróci wadium Oferentom, których oferty nie zostały wybrane. Wadium złożone przez wybranego Oferenta zostanie zaksięgowana na poczet ceny za nieruchomość.
 5. Wadium nie będzie zwrócone, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, lub nie dopełni formalności niezbędnych do zawarcia umowy lub zawarcie umowy będzie niemożliwe z innych przyczyn, leżących po stronie Oferenta.

V   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy składać w siedzibie PEC Kwidzyn, w sekretariacie Zarządu do dnia 29 października 2019 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 października 2019 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie PEC Kwidzyn.

VI   Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Każdy uczestnik przetargu może przygotować tylko jedną ofertę.
 2. Zaleca się złożenie oferty na przygotowanym wzorze formularza oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia). W przypadku złożenia oferty bez wykorzystaniu formularza należy udostępnić Sprzedającemu wszystkie informacje wymagane treścią formularza.
 3. Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej nazwą Sprzedającego wraz z opisem „Oferta na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wspólnej. Nie otwierać przed 29.10.2019 r. godz. 10:00”.

VII   Kryteria oraz sposób wyboru oferty.

 1. PEC Kwidzyn dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny tj. oferty z najwyższą ceną.
 2. W przypadku zaoferowania tej samej , najwyższej ceny przez dwóch lub więcej Oferentów zostanie przeprowadzona licytacja.
 3. Oferenci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu licytacji, chyba że przy otwarciu ofert będą obecni reprezentanci Oferentów, którzy mogą podejmować decyzje o zobowiązaniu względem Sprzedającego (osoby te będą zobowiązane do przedstawienia stosownego pełnomocnictwa) i nie ma przeszkód, aby niezwłocznie przeprowadzić licytacje. W Licytacji oferenci mogą zaproponować ceny wyłącznie wyższe od cen przedstawionych w ofertach. Licytacja będzie prowadzona aż do ustania postąpień. Podczas licytacji wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł.
 4. Licytację ogłosi i prowadzi osoba wskazana przez Sprzedającego.

VIII Umowa

 1. Wybrany oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w czasie i terminie wyznaczonym przez PEC Kwidzyn sp. z o.o.
 2. Zapłata ceny sprzedaży nieruchomości brutto jest płatna w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień, w którym kwota ceny sprzedaży znajdzie się na wskazanym koncie Sprzedającego.
 3. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

            

   Z poważaniem,

     Zarząd Spółki