O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

Nr sprawy: 17/TT/IX/2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.

„Wykonanie projektu buowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie”.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia:

11.12.2019

Termin składania ofert:

do dnia 20.12.2019, do godz. 10:00

Numer ogłoszenia:

1208281

Status ogłoszenia:

Aktualny

Nazwa Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” sp. z o.o.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o., 82 – 500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, sekretariat, nie później niż do dnia 20.12.2019 r. do godz. 10:00. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Słonecznej 1 w Kwidzynie, sala konferencyjna
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Nazwa zamówienia informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny oferty.

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa dopodpisania oferty lub jego kopię poświadczona przez notariusza.
 4. Dokumenty oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczanej za zgodności z oryginałem przez Wykonawcę za wyjątkiem Formularza Oferty, ewentualnych zobowiązań podmiotów trzecich na których zdolnościach zawodowych Wykonawca będzie polegał i oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu, które należy złożyć w oryginale.
 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 6. Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
 7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
 8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

Joanna Kotowicz- Ściążko, tel.: 728 436 138

Anna Napiórkowska, tel.: 694 969 582

Adres e-mail do kontaktu:

eu@peckwidzyn.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie”.
 2. W ramach usługi Inżyniera Kontraktu świadczona będzie usługa inspektora nadzoru budowlanego w specjalności instalacyjnej sanitarnej oraz koordynacja i monitorowanie prac budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla przedmiotowego Projektu, do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.peckwidzyn.pl >> Przetargi>> Nazwa zamówienia.
 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są mu znane. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez zespół specjalistów reprezentujący

Zamawiającego w nałożonych na niego – jako Inwestora – obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z umowy na wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych, zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, w szczególności dotyczących poprawności wykonania projektu budowlanego oraz kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót oraz ich terminowości. Z uwagi na mało skomplikowany zakres robót ogólnobudowlanych oraz drogowych, mając na uwadze fakt, iż roboty te są robotami ściśle związanymi z zabrukami i naprawą nawierzchni po budowie sieci co, Zamawiający zakłada, iż roboty te nadzorowane będą przez Inspektora branży sanitarnej.

Z uwagi na zbyt obszerny opis przedmiotu zamówienia pozostałe informacje zamieszczone są na stronie

Zamawiającego: www.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Nazwa zamówienia.

 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r.
 2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udział lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony

przez IZ PO;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kategoria ogłoszeń:

Usługi

Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: pomorskie

Powiat:  kwidzyński

Miasto: Kwidzyn

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie”.

Przedmiot zamówienia

 1. Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmuje w szczególności:
 2. opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonywanych robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji budowlanej oraz powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno – instalacyjnych, dostarczenia kompletów świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru;
 3. opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji;
 4. ustanowienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przy wykonywaniu robót dotyczących przedsięwzięcia, w tym także robót dodatkowych;
 5. sprawowanie ciągłej kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością przedsięwzięcia;
 6. nadzór nad Wykonawcą w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej i jej zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym,
 7. wyegzekwowanie od Wykonawców robót budowlanych zapewniania ciągłej ochrony budowy oraz mienia – w sposób uzgodniony z Zamawiającym
 8. reprezentowanie Zamawiającego – zgodnie z udzielonym upoważnieniem – oraz przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień itd. dot. realizacji Projektu z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim (o ile zostanie ustanowiony);
 9. kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawców robót budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 10. informowanie Zamawiającego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie okresu realizacji procesu inwestycyjnego lub zwiększenia kosztów;

Z uwagi na zbyt obszerny opis przedmiotu zamówienia pozostałe informacje zamieszczone są na stronie Zamawiającego

www.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Nazwa zamówienia- Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówie

 

Kody CPV:

Główny przedmiot71520000-9Usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe przedmioty71244000-0
71247000-1
71248000-0
71310000-4
71540000-5
71631300-3

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez okres realizacji wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zaoferowany przez Wykonawcę robót budowlanych termin realizacji robót budowlanych wynosi 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, które planowane jest na dzień 20.12.2019 r.
 2. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje czynności do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych tj. do zakończenia wszelkich czynności odbiorowych i poodbiorowych związanych z realizacją umowy na Wykonanie projektu budowlanego oraz budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na osiedlu Hallera w Kwidzynie.

 

Załączniki:

 1. SWZ z załącznikami
 2. Program Funkcjonalno- Użytkowy

Pytania i wyjaśnienia:

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osoby o następujących kwalifikacjach:

 • Inspektor Wiodący (Kierownik Zespołu) – winien spełniać następujące wymagania:
 1. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami/kontraktami na stanowisku Inspektora wiodącego/Inżyniera rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu/zespołu lub inżyniera kontraktu na co najmniej jednym projekcie/kontrakcie o wartości robót min. 4 mln zł brutto.
 • Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – winien spełniać następujące wymagania:
 1. posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zakończonych budowach, polegających na budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych, o długości min. 1000,0 m dla każdej budowy.
 2. posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami,o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch funkcji członków Zespołu Inżyniera Kontraktu przez jedną osobę.

Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członków Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do

uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenia w kontaktach między Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcami robót budowlanych.

Dodatkowe warunki

 1. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 6 000,00 PLN,
 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w:
 3. pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie, nr: 1183 0000 0900 0820 9320 0000 10 – w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem„WADIUM”),
 4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 5. gwarancjach bankowych,
 6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z póź. zm.).
 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
 9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
 10. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
 11. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
 12. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących przypadkach:
 13. odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 14. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium:
 16. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. d w niniejszym ustępie.
 17. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 18. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 19. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 20. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego o złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył tych dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 21. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 22. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 23. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Warunki zmiany umowy

 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie.
 2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, Inżynier Kontraktu powinien złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn.
 3. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron;
 5. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
 6. powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Projekt lub Umowy będą finansowane;
 7. konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu realizacji Projektu;
 8. konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zawarcia umów z Wykonawcami robót budowlanych na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego; w następstwie skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi odpowiednio ulega skróceniu maksymalny czas realizacji Usługi;
 9. konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi w następstwie zmian wprowadzonych w Projekcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych;
 10. konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Projektu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych przed ukończeniem robót budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny:
 12. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian,
 13. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – na wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów (tj. w szczególności kopie zanonimizowanych umów o pracę pracowników biorących udział w wykonaniu zamówienia) potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
 14. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu.
 15. w przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za usługi objęte niniejszą umową, to wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.
 16. Zamawiającego. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
 17. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (oryginał) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ oraz niżej wymienione dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia:
 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcą do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami dla osób określonych w rozdziale V ust.1 pkt. 1) i 2) SWZ – przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ (oryginał), wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
 3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów i/lub powierzenia części realizacji zamówienia

podwykonawcom Zamawiający wraz z ofertą składa następujące oświadczenia lub dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia dotyczące tych podmiotów i/lub podwykonawców:

 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot i/lub podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot i/lub podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot i/lub podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot i/lub podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Pozostałe informacje o składanych oświadczeniach i dokumentach opisane są w rozdziale VI SWZ.

Z uwagi na zbyt obszerny opis przedmiotu zamówienia pozostałe informacje zamieszczone są na stronie Zamawiającego

www.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Nazwa zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Cena: znaczenie – 100 pkt

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia, podaną w Formularzu Oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzyma 100 punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie – do zaoferowanej ceny – mniej punktów.

Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:

K współczynnik oceny oferty (liczony z dokładnością do czterech miejsc po przecinku),

Cmin najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert (łącznie z podatkiem VAT w PLN),

Cof cena ocenianej oferty (łącznie z podatkiem VAT w PLN),

 1. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.
 2. Oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

 1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
 2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
 3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
 6. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający (Beneficjent)

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „PEC” sp. z o.o.

Adres: ul. Słoneczna 1

82-500 Kwidzyn

woj.: pomorskie, powiat: kwidzyński

Numer telefonu: 55 279 38 47

NIP: 581 000 76 28

Tytuł projektu: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlu Hallera w Kwidzynie”.

Numer projektu: RPPM.10.04.00-22-0001/19