ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU GAŚNIC I SPRZĘTU POŻ.

 1. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie okresowego przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji sprzętu przeciw pożarowego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, oraz aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 2. Warunki, które musza spełnić wykonawcy składający ofertę:
 • posiadać uprawnienia do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • prowadzić działalność gospodarczą w w/w zakresie.
 1. Zamówienie obejmuję wykonanie przeglądu sprzętu gaśniczego w pomieszczeniach spółki „PEC” w lokalizacjach:
 • Baza PEC: Słoneczna 1 gaśnice: 4 szt. GP2x, 4 szt. GP4x, 4szt. GP6x, 1 szt 2kg CO2,
 • hydranty: 3szt.
 • Krańcowa 18 – gaśnice: 1 szt. GP6x, 1 szt. GP4x
 • Korczaka 1 – gaśnice: 2 szt.  GP6x
 • Kotłownia Grudziądzka 7-9 –  gaśnice:  1 szt. GP6x
 • Plac Plebiscytowy 4 -gaśnice: 1 szt. GP4x
 • Szkoła nr 2 Mickiewicza 56 B -gaśnice: 1 szt. GP4x
 • Kotłownia Młynarska 21 – gaśnice: 1 szt. GP6x, 1 szt. GP4x
 • Ogrodowa 2 (dawna Wiklina) – gaśnice: 1 szt. GP4x
 • Warszawska 13 (SP 4) – gaśnice: 1 szt. GP4x, 1 szt. GP2x
 • Reymonta 2 – gaśnice: 2 szt. GP6x, 1 szt. GP2x,
 • Staszica 24 – 1 szt. GP4x
 • Pojazdy – 6szt GP1x
 1. Oferta powinna zawierać cenę przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej:
 • cenę nowych gaśnic (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)
 • przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)
 • konserwacja/naprawa gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)
 • przegląd i legalizacja hydrantów

oraz cenę aktualizacji dokumentów i wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia.

 1. Wykonywanie usług stanowiących przedmiot umowy potwierdzone będzie sporządzeniem protokołu przez Wykonawcę z okresowego przeglądu i konserwacji lub remontu sprzętu przeciwpożarowego, oraz aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 1. Miejsce i czas składania ofert:

Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać  na adres ,  e-mail: t.menc@peckwidzyn.pl

-Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2024 r. godz. 9.00

-Termin realizacji zamówienia: do 15 marca 2024 r.