ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA RZECZ NASZEJ SPÓŁKI W ROKU 2020.

I. Zakres robót:

 • Wykonywanie inwentaryzacji powykonawczych wybudowanych urządzeń i sieci ciepłowniczych,
 • sporządzanie map do celów projektowych.

II. Warunki, które muszą spełnić wykonawcy składający ofertę:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania wyżej określonych usług geodezyjnych, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania określonych usług geodezyjnych.

III. Prosimy o podanie w ofercie następujących danych:

 1. Nazwa firmy, REGON, NIP.
 2. Kwalifikacje osób wykonujących usługi geodezyjne.
 3. Koszt wykonania inwentaryzacji sieci ciepłowniczej:
 • do 100 mb,
 • za każde następne 100 mb sieci.
 1. Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych:
 • o obszarze do 0,5 ha,
 • o obszarze do 1,0 ha,
 • za każdy następny ha.

IV. Miejsce i czas składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać na adres e-mail: j.sciazko@peckwidzyn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 20 grudnia 2019 r. godz.10:00.

Złożenie oferty i ujęcie Oferenta na liście wybranych wykonawców nie stanowi podstawy do zagwarantowania zlecenia przez naszą Spółkę wykonawstwa wymienionych w ofercie robót.

Z poważaniem

Bogusław Franckowski

Prokurent