ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA RZECZ NASZEJ SPÓŁKI W ROKU 2024.

I. Zakres robót:

– wykonywanie inwentaryzacji powykonawczych wybudowanych urządzeń i sieci ciepłowniczych,

– sporządzanie map do celów projektowych.

II. Warunki, które musza spełnić wykonawcy składający ofertę:

posiadanie uprawnień do wykonywania wyżej określonych usług geodezyjnych, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania określonych usług geodezyjnych.

III. Prosimy o podanie w ofercie następujących danych:

  1. Nazwa firmy, REGON, NIP.
  2. Kwalifikacje osób wykonujących usługi geodezyjne.
  3. Koszt wykonania inwentaryzacji sieci ciepłowniczej:

– do 100 mb;

– za każde następne 100 mb sieci.

  1. Koszt sporządzenia mapy do celów projektowych:

– o obszarze do 0,5 ha,

– o obszarze do 1,0 ha,

– za każdy następny ha.

IV. Miejsce i czas składania ofert.

Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać  na adres e-mail: k.kuca@peckwidzyn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia 2023 r. godz.10.00

Złożenie oferty i ujęcie Oferenta na liście wykonawców nie stanowi podstawy do zagwarantowania zlecenia przez naszą Spółkę wykonawstwa wymienionych w ofercie robót.

 

Z poważaniem

 

Joanna Kotowicz – Ściążko

Dyrektor ds. Technicznych