ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zamówienia

1.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na: wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach siedziby Spółki przy ul. Słonecznej 1 w Kwidzynie.

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Usługa może być wykonywana od godz. 15:00 w dni robocze lub w innych godzinach na żądanie Zamawiającego w sytuacjach, które wynikły np. z powodu awarii lub doraźnych remontów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin sprzątania.

2. Usługa wykonywana będzie własnym personelem oraz przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedni stan zaopatrzenia w niezbędne materiały, środki czystości, środków transportu, urządzeń, narzędzi, sprzętu itp.

3. W pomieszczeniach biurowych i częściach wspólnych budynku realizowane będzie sprzątanie codzienne oraz okresowe:

1) W ramach sprzątania codziennego realizowane będą następujące czynności:

a) zamiatanie i mycie posadzek twardych środkami czyszczącymi i nabłyszczającymi odpowiednimi dla danego rodzaju powierzchni (niepowodującymi śliskości),

b) odkurzanie wykładzin dywanowych,

c) opróżnianie pojemników na śmieci i niszczarek z zachowaniem segregacji odpadów,

d) uzupełnianie na bieżąco:

  • artykułów higieniczno-sanitarnych – w szczególności papieru toaletowego i ręczników papierowych (białych w rolkach, ręczników „Z”) w łazienkach i pokojach socjalnych,
  • środków myjąco-czyszczących (w szczególności mydła w płynie),
  • środków dezynfekujących i zapachowych w toaletach (odświeżacze powietrza w aerozolu oraz dezodeksy do muszli klozetowych),

e) sprawdzanie i utrzymywanie czystości w sanitariatach, w tym mycie luster, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych (muszle, umywalki, zlewozmywaki, baterie, kratki odpływowe) środkami chemicznymi, bakteriobójczymi i zapachowymi,

f) sprawdzanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach socjalnych, w tym mycie szafek, krzeseł, stolików, zlewozmywaków, kafli, armatury i lodówek z zewnątrz,

g) wycieranie z kurzu urządzeń biurowych takich jak aparaty telefoniczne, monitory, radia, niszczarki, drukarki itp.,

h) wycieranie na sucho i na mokro oraz usuwanie plam z mebli biurowych i sprzętu biurowego środkami pielęgnacyjnymi właściwymi dla danego rodzaju sprzątanej powierzchni,

i) mycie i czyszczenie na mokro parapetów okiennych, gaśnic, tabliczek informacji wizualnej,

j) mycie wyposażenia uzupełniającego (koszy, wiader, podajników do papieru toaletowego, dozowników mydła w płynie),

k) zamiatanie i mycie wejścia głównego do budynku.

2) W ramach sprzątania okresowego realizowane będą następujące czynności:

a) mycie wszystkich drzwi i futryn oraz oszklonych ścian działowych – raz w miesiącu,

b) czyszczenie kratek wentylacyjnych – raz w miesiącu,

c) czyszczenie kwiatów – dwa razy w roku,

d) czyszczenie grzejników-raz na dwa tygodnie,

e) mycie okien i ram okiennych po obu stronach (poza oknami do których wymagane są prace na wysokości) – dwa razy w roku,

f) pranie wykładzin dywanowych (po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym) – raz w roku.

4. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wizji lokalnej pomieszczeń, które są przeznaczone do sprzątania, wizja lokalna może odbywać się w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00.

5. Wykonawca zobowiązany jest:

 1. świadczyć usługę sprzątania zgodnie z wymogami Zamawiającego, rzetelnie i terminowo,
 2. wyznaczyć koordynatora do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracą osób sprzątających oraz do bieżącego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego,
 3. prowadzić bieżący nadzór nad osobami realizującymi usługę,
 4. pouczyć osoby sprzątające o sposobie zachowania się w pomieszczeniach, w których dostępne mogą być informacje zawierające dane osobowe,
 5. przestrzegać względem osób sprzątających przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również zapewnić im środki ochrony indywidualnej (w szczególności obuwie, rękawiczki ochronne, jednakowe ubrania ochronne),
 6. opróżniać pojemniki na śmieci z zachowaniem segregacji odpadów (zgodnie z wymogami podmiotu dokonującego odbioru śmieci), wymieniać na bieżąco worki foliowe w pojemnikach na śmieci znajdujących się w pomieszczeniach biura (korytarze, pokoje biurowe, toalety), myć pojemniki w przypadku ich zabrudzenia, wynosić na bieżąco zapełnione worki z niszczarek do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.
 7. zapewnić właściwą organizację i zabezpieczenie prac związanych z myciem okien w celu uniknięcia zagrożeń zarówno dla osób wykonujących prace, jak też osób trzecich,
 8. dysponować niezbędnym sprzętem technicznym (np. wózkami specjalistycznymi, zestawami ręcznymi do bieżącego sprzątania, odkurzaczami, wyposażonymi w filtr zatrzymujący grzyby pleśniowe oraz małe drobiny kurzu i pyłu, urządzeniami do prania wykładzin) oraz zabezpieczeniami w zakresie przepisów BHP aby utrzymać czystość wszelkich powierzchni i przedmiotów – w ilości zabezpieczającej w pełni realizację umowy,
 9. zapewnić niezbędne do realizacji umowy artykuły czystości, artykuły higieniczno-sanitarne (w tym papier toaletowy i ręczniki jednorazowe w kolorze białym), środki myjąco-czyszczące, środki dezynfekujące i zapachowe oraz worki foliowe na śmieci (do koszy znajdujących się na korytarzach i w pokojach biurowych) we własnym zakresie i na własny koszt, w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie, ściereczki, gąbki , płyn do mycia naczyń,
 10. oszacować we własnym zakresie ilości niezbędnych artykułów czystości, artykułów higieniczno-sanitarnych i środków myjąco-czyszczących,
 11. uzgadniać z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego terminy czynności wykonywanych cyklicznie oraz doraźnie,
 12. usunąć zgłoszone uchybienia najszybciej jak to będzie możliwe.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania budynku w okresie 12 miesięcy, w terminie od 01.07.2020 r. do 01.07.2021 r.

Zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

V. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

VI. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany projekt umowy.
  3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim.
  4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną (złożona w zamkniętej kopercie).
  5. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „ Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w 2020/21 r.”

VII. Udzielanie wyjaśnień w sprawach zapytania ofertowego

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami ze strony Zamawiającego są:

Pani Joanna Kotowicz-Ściążko                       tel. 728 436 138

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 10:00, w siedzibie „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn przy ul. Słonecznej 1 w Kwidzynie.