ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONYWANIE ZABRUKÓW NA RZECZ NASZEJ SPÓŁKI W ROKU 2022.

ZAKRES ROBÓT:

Usługa odtworzenia nawierzchni po usuwanych awariach i przeprowadzonych remontach na sieci ciepłowniczych na terenie miasta Kwidzyna.

Wykonawca przystąpi do odbudowy nawierzchni w ciągu 72 godzin od otrzymania zgłoszenia telefonicznie lub e-mail.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności naprawczych i konserwacyjnych zapewniać będzie Zleceniobiorca

Prosimy o podanie w ofercie następujących danych:

  1. Nazwa firmy, REGON, NIP.
  2. Wykaz posiadanego sprzętu budowlanego i transportu.

Składniki cenotwórcze, które będą stosowane przy sporządzaniu kosztorysów wstępnych i powykonawczych:

– stawka r-g                             ……………………………………..      zł

– koszty ogólne do R i S          ……………………………………..      %

– koszty zakupu do M             ……………………………………..      %

– zysk od R i S + KO                ……………………………………..      %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać na adres e-mail: t.menc@peckwidzyn.pl

Termin składania ofert upływa dnia 30 listopada 2021 r. godz.10:00.

Z poważaniem:

 

Joanna Kotowicz-Ściążko

Dyrektor ds. Technicznych

Członek Zarządu