Władze Spółki:
  • Zgromadzenie Wspólników

  • Rada Nadzorcza

  • Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki „PEC”. Właścicielem Spółki jest Miasto Kwidzyn, które na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Kwidzyna.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco – kontrolno – doradczym, powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie Wspólników, z których jedną wybierają pracownicy Spółki.
  • Przewodniczący: Jakub Kołodziejczyk

  • Członek: Jerzy Kozdroń

  • Członek: Robert Woźniak

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczo – zarządzającym,  powoływanym przez Radę Nadzorczą.

Prezes Zarządu
Iwona Woś

Członek Zarządu
Joanna Kotowicz – Ściążko