PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDLOWOŚCI

ORAZ OCHRONA SYGNALISTÓW

W PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYKI CIEPLNEJ „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie

 1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 • pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Spółki;
 • osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki;
 • wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób związane z „ PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie, w szczególności: osoby pomagające w dokonywaniu zgłoszeń nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • przedsiębiorca;
 • akcjonariusz lub wspólnik;
 • członek organu osoby prawnej;
 • osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:
 • naruszenia wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Spółce;
 • naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 • naruszenie praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
 • stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 • działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub poświadczenie nieprawdy, itd.;
 • naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
 • działania zmierzające do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych
  w punktach 1-6.
 1. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:
 • podmiotów powiązanych z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.
  w Kwidzynie;
 • osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Spółki;
 • pracowników i współpracowników Spółki w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz;
 • podwykonawcy lub innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonaniem umowy zawartej ze Spółką;
 • pracownika lub współpracownika lub osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał
  w związku z wykonywanie umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Spółką.

 

 1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane za pomocą:
 • dedykowanej skrzynki mailowej – sygnalista@peckwidzyn.pl lub
 • poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i formularza – wzór stanowi załącznik nr 1 dostępny pod adresem: peckwidzyn.pl lub
 • osobiście w Sekretariacie Spółki lub
 • telefonicznie pod numerem telefonu 55 2793847 lub
 • pocztą na adres Spółki – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.
  Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn lub
 • w drodze zgłoszenia anonimowego.
 1. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać w szczególności:
 • dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy ( nie dotyczy anonimów)
 • datę i miejsce sporządzenia;
 • opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości;
 • wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
 • wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości;
 • wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
 1. Zgłoszenie może być również dokonane do organu publicznego lub organu centralnego
  z pominięciem przewidzianej procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności w razie braku reakcji na dokonane zgłoszenie kanałem wewnętrznym. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem ścieżki określonej w procedurze zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązujących. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działań tych organów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dla osób składających zgłoszenie o naruszeniu prawa

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)  oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Administratorem danych osobowych, w którym przetwarzane są/ będą Pani/ Pana dane osobowe jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o. o w Kwidzynie, zwany dalej „Administratorem”.

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o. o w Kwidzynie, Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn, lub email: pec@peckwidzyn.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn, lub email: iod@peckwidzyn.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia naruszenia prawa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o. o w Kwidzynie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
  ( Dz.U.UE.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26).
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3.
 5. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością informacji o przebiegu rozpatrzenia zgłoszenia.
 6. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymywania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych).
 7. Administrator w ramach prowadzonych spraw nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:

1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

5) do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, lub drogą elektroniczną pisząc na adres Administratora na adres pec@peckwidzyn.pl lub iod@peckwidzyn.pl.
 2. W przypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.