Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. w Kwidzynie
TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem zbioru danych w którym przetwarzane są/będą Pani/Pana dane jest Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o., mający siedzibę w Kwidzynie (82-500) przy ul. Słonecznej 1, który odpowiada za przetwarzanie danych w dokumentacji papierowej i elektronicznej wytwarzanej w związku z realizacją zadań wynikających z działalności Przedsiębiorstwa
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email:

pec@peckwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn

DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@peckwidzyn.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o w Kwidzynie ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE

PRZETWARZANIA   

 I PODSTAWA

PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą   w celu realizacji zadań Przedsiębiorstwa takich jak:

a) zawarcie i realizacja umowy, np. w przypadku nabycia wyrobów lub usług oraz zlecenia dostaw wyrobów lub wykonania usług  – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,

c) dochodzenie roszczeń z tytułu świadczonych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) oraz f) RODO,

d) przekazywanie informacji handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz f) RODO,

e) prowadzenie analiz na potrzeby działalności Administratora Danych Osobowych – w celu sprawdzenia, doskonalenia i ochrony produktów i usług, na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. b), c) oraz f) RODO,

f) realizacja zadań statutowych Administratora Danych Osobowych – art. 6 pkt. 1 ust. b), c) oraz f) RODO,

g) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na nieruchomości Administratora Danych Osobowych – na podstawie art. 6 pkt 1 ust. f) RODO.

Jest to klauzula ogólna. Każda osoba otrzyma indywidualną klauzulę informacyjną stosownie do celu, do jakiego zostały zebrane dane osobowe jej dotyczące.

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. firmy świadczące usługi serwisowe dla systemów informatycznych, podwykonawcy).
Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.
OKRES

PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.

a) w okresie wykonywania umowy, która z Państwem została zawarta oraz przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania zobowiązania, np. czas, w którym skutecznie może podnieść roszczenia lub takowe mogą być podniesione wobec Administratora.

b) w dokumentacji podatkowej lub księgowej, Administrator przechowuje te dane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,

c) na podstawie zgody, do czasu jej odwołania,

d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na nieruchomości Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, dane te będą przechowywane do 30 dni,

e) w celu wykonania zadań statutowych, dane będą przechowywane do czasu złożenia sprzeciwu gdy są pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄPrzysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

– dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

– usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

– do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

PRAWO WNIESIENIA

SKARGI DO ORGANU

NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
INFORMACJA

O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU

PODANIA DANYCH

OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zadań Przedsiębiorstwa. W przypadku ich niepodania, Przedsiębiorstwo nie będzie mogło zawrzeć umowy i świadczyć usług z nią związanych.
INFORMACJA DOTYCZĄCA

ZAUTOMATYZOWANIA

I PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.