O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

Jeżeli będą spełnione warunki określone w art. 3 ustawy z dn. 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz jesteś Podmiotem, spełniającym niżej wymienione warunki i, to oznacza, że jesteś uprawniony do zakupu ciepła po średniej cenie wytwarzania na cele podstawowej lub statutowej działalności.

Wypełnij odpowiednie oświadczenie, a następnie:

– odeślij do nas pocztą na adres. Ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn

– lub przynieś osobiście do Biura Obsługi Klienta PEC Kwidzyn

– lub podpisz w formie elektronicznej z wykorzystaniem ePUAP i wyślij na adres bok@peckwidzyn.pl

Oświadczenie dla odbiorców takich jak:

 • Gospodarstwa domowe
 • Wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048),
 • spółdzielnie mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
 • podmioty inne niż podmioty, o których mowa powyżej, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w art. 4  pkt 4 ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

Oświadczenie dla odbiorców takich jak:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, np. publiczny szpital,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie albo ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty, np. szkoły podstawowe,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce,
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicza straż pożarna,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy lub mieszkania chronione,
 • centrum integracji społecznej,
 • kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe, w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne.

Treść ustawy z dn. 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związki z sytuacją na rynku paliw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf